•  

    Ảnh Hội thảo khoa học Covid-19, đại dịch và những vấn đề đặt ra với PTBV

  •  

    Ảnh Hội thảo Khoa học _ SDGs: Các bên liên quan và kế hoạch hành động

  •  

    Ảnh trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Viện