Tạp chí Phát triển bền vững vùng

06/08/2019

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Tạp chí; Danh sách cán bộ Tạp chí

Phòng Kinh tế và Phát triển bền vững vùng

06/08/2019

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ phòng và danh sách các cán bộ phòng

Phòng Văn hóa - Xã hội và Phát triển bền vững vùng

06/08/2019

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học của phòng; Danh sách cán bộ trong phòng

Phòng Môi trường và Phát triển bền vững vùng

06/08/2019

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực nghiên cứu của phòng; Danh sách cán bộ trong phòng

Phòng Thể chế và Phát triển bền vững vùng

06/08/2019

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu của phòng; Danh sách các cán bộ phòng

Phòng Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững vùng

06/08/2019

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu khoa học của phòng; Danh sách cán bộ trong phòng

Trung tâm Phát triển bền vững đô thị

06/08/2019

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, Lĩnh vực hoạt động và danh sách cán bộ thuộc trung tâm

Phòng Tổ chức - Hành chính

06/08/2019

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của phòng; Danh sách cán bộ trong phòng

Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế

06/08/2019

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của phòng; Danh sách cán bộ trong phòng

Các tin đã đưa: