Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

22/05/2014

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý hoạt động khoa học:

+ Phối hợp với các phòng chuyên môn và nghiệp vụ giúp Viện trưởng xây dựng và quản lý việc thực kiện kế hoạch đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học của Viện.

+ Quản lý hồ sơ đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học của Viện; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ban Quản lý khoa học. Chuẩn bị các văn bản, quyết định và tổ chức thực hiện nghiệm thu các đề tài khoa học cấp cơ sở.

+ Tham mưu cho lãnh đạo Viện về các nội dung đào tạo; tổ chức các khóa học theo chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu và nghiệp vụ cho các cán bộ trong Viện, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu trẻ.

Hợp tác quốc tế:

Giúp Viện trưởng trong công tác Hợp tác quốc tế, làm các thủ tục đoàn ra đoàn vào cho Viện.

2. Nhân sự :

1. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng phòng

2. ThS. Nguyễn Hồng Anh – Chuyên viên