Phòng Biên tập trị sự

22/05/2014

Theo dòng sự kiện:

Giới thiệu phòng Biên tập trị sự

1. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Phòng Biên tập – Trị sự có nhiệm vụ giúp Tổng biên tập thu thập bài viết, biên tập, sửa bông, in ấn, phát hành;
  • Duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên của tạp chí; theo dõi dư luạn độc giả;
  • Quản lý các phương tiên làm việc của tạp chí và những nhiệm vụ khác do Tổng biên tập giao
  • Phối hợp với tài vụ của Viện thanh quyết toán kinh phí hoạt động của tạp chí;

2. Nhân sự:

  1. ThS. Nguyễn Đức – Trưởng phòng
  2. CN. Bùi Thị Kim Hương - Phó phòng
  3. CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung – Biên tập viên
  4. PGS.TS. Hà Đình Thành - Cán bộ phòng