Phòng Kinh tế và Phát triển hển vững vùng

11/03/2020

Giới thiệu Phòng Kinh tế và Phát triển hển vững vùng

        Nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách vê kinh tế, kinh tế vùng và các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược và chính sách, quy hoạch kinh tế và phát triển bền vững vùng.

Nhân sự :

  1. TS. Vũ Tuấn Hưng – Phó viện trưởng - Trưởng phòng
  2. ThS. Lê Thị Thanh Bình - Phó trưởng phòng
  3. ThS. Vũ Thị Chanh - Cán bộ nghiên cứu
  4. ThS. Nguyễn Trọng Đạt - Cán bộ nghiên cứu
  5. CN. Nguyễn Thị Ánh Vân - Cán bộ nghiên cứu