Phòng Đô thị và Quy hoạch Phát triển bền vững vùng

22/05/2014

Giới thiệu phòng Đô thị và Quy hoạch Phát triển bền vững vùng

Giới thiệu phòng Đô thị và Quy hoạch Phát triển bền vững vùng

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về Phát triển bền vững đô thị và vùng.
 • Điều tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn phát triển đô thị và quy hoạch đô thị theo hướng bền vững;
 • Tư vấn khoa học về những vấn đề phát triển bền vững đô thị và quy hoạch bền vững đô thị;
 • Tham gia đào tạo sau đại học;

2. Các chủ đề nghiên cứu chính:

 • Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững đô thị;
 • Chủ đề về quy hoạch đô thị bền vững;
 • Chủ đề về vai trò của Khu công nghiệp trong phát triển bền vững vùng;
 • Chủ đề về vai trò của các đô thị vừa và nhỏ, vai trò của đô thị cực lớn và vùng đô thị toàn cầu trong phát triển bền vững vùng;
 • Chủ đề về quá trình đô thị hoá và phát triển bền vững vùng

3. Nhân sự :

 1. TS. Vũ Quốc Huy – Trưởng phòng
 2. ThS. Lê Thị Thanh Bình - cán bộ nghiên cứu
 3. CN. Nguyễn Đức Hoàn - cán bộ nghiên cứu
 4. ThS. Lê Thị Thu Hiền - cán bộ nghiên cứu