Phòng Văn hóa - Xã hội và Phát triển bền vững vùng

11/03/2020

Giới thiệu phòng Văn hóa - Xã hội và Phát triển bền vững vùng

- Nghiên cứu, tư vân, đào tạo, cung cấp thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách về xã hội, văn hóa và các vấn đề liên quan đến phát triến bền vững vùng; góp phần cung cấp cơ sở lý luận và \| thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách xã hội và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong phát triển bền vững, phát triển bền vững vùng.

Nhân sự:

  1. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương -  Trưởng phòng 
  2. TS. Triệu Thanh Quang - Phó trưởng phòng
  3. PGS.TS. Hà Đình Thành - Cán bộ nghiên cứu
  4. TS. Khúc Thị Thanh Vân - Cán bộ nghiên cứu
  5. ThS. Lương Thùy Dương - Cán bộ nghiên cứu
  6. ThS. Trần Thị Thu Huyền - Cán bộ nghiên cứu