Phòng Hội nhập và Phát triển bền vững vùng

22/05/2014

Giới thiệu Phòng Hội nhập và Phát triển bền vững vùng

Giới thiệu Phòng Hội nhập và Phát triển bền vững vùng

1. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và thực tiễn về hội nhập và phát triển bền vững vùng;
  • Tư vấn khoa học về những vấn đề hội nhập và liên kết đặt ra trong phát triển bền vững vùng;
  • Tham gia đào tạo sau đại học;

2. Các chủ đề nghiên cứu chính:

  • Những vấn đề lý luận về hội nhập và liên kết trong phát triển bền vững vùng;
  • Vai trò của hội nhập và liên kết trong phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường.

5. Nhân sự:

  1. TS. Nguyễn Đức Đồng - Trưởng phòng;
  2. ThS. Nguyễn Thị Thục - Nghiên cứu viên;
  3. ThS. Đỗ Thị Kim Anh - Nghiên cứu viên