Phòng các Nguồn lực phát triển bền vững Vùng

22/05/2014

Giới thiệu phòng các Nguồn lực phát triển bền vững Vùng

Giới thiệu phòng các Nguồn lực phát triển bền vững Vùng 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về các nguồn lực của Phát triển bền vững vùng;
 • Điều tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn hình thành và phát huy các nguồn lực cho phát triển ở các địa phương và vùng;
 • Tư vấn khoa học về những vấn đề phát triển và sử dụng các nguồn lực cho phát triển ở các địa phương và vùng;
 • Tham gia đào tạo sau đại học;
 1. Các chủ đề nghiên cứu chính:
 • Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững các nguồn lực
 • Vốn tự nhiên trong phát triển bền vững vùng
 • Vốn xã hội trong phát triển bền vững vùng
 • Phát triển nguồn nhân lực

4. Nhân sự:

 1. ThS. Bùi Việt Cường – Phó Trưởng phòng
 2. TS. Khúc Thị Thanh Vân – Nghiên cứu viên
 3. ThS. Lương Thùy Dương – Nghiên cứu viên
 4. CN. Nguyễn Thị Đào – Nghiên cứu viên