Phòng Phát triển bền vững Nông thôn và miền núi

22/05/2014

Giới thiệu Phòng Phát triển bền vững Nông thôn và miền núi

Giới thiệu phòng Phát triển bền vững Nông thông và miền núi

1. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn miền núi.
  • Tư vấn khoa học về những vấn đề phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn;
  • Tham gia đào tạo sau đại học;

2. Các chủ đề nghiên cứu chính:

  • Những vấn đề lý luận trong phát triển bền vững nông thôn và miền núi;
  • Những vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường trong phát triển bền vững nông thôn và miền núi.
  • Vai trò của khoa học công nghệ và thị trường trong phát triển bền vững nông thôn và miền núi.

3. Nhân sự:

  1. TS. Lương Thị Thu Hằng - Trưởng phòng;
  2. CN. Đỗ Thị Ngân – Nghiên cứu viên;
  3. CN. Nguyễn Dương Hoa– Nghiên cứu viên;
  4. CN. Vũ Thị Chanh – Cán bộ hợp đồng;