Họ và tên: TS. Nguyễn Đình Chúc

Chức vụ: Viện trưởng, 

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Điện thoại:

Email: chucnd.irsd@vass.gov.vn

Họ và tên: TS. Vũ Tuấn Hưng

Chức vụ: Phó Viện trưởng, 

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Điện thoại:

Email: hungtv.irsd@vass.gov.vn

Họ và tên: TS. Bạch Hồng Việt

Chức vụ: Phó Viện trưởng, 

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 02422423047

Email: bachviet62@gmail.com