Họ và tên: TS. Nguyễn Đình Chúc

Chức vụ: Viện trưởng, 

Điện thoại:

Email: chucnd@gmail.com

Họ và tên: TS. Vũ Tuấn Hưng

Chức vụ: Phó Viện trưởng, 

Điện thoại: 84913966388

Email: hung.qlkh.vass@gmail.com