Giới thiệu Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam năm 2015

(03/09/2015)

Giới thiệu Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam năm 2015

Hội nghị bàn tròn lần thứ tư về Mạng lưới nghiên cứu tư vấn chính sách Châu Á - Ấn Độ với chủ đề “Châu Á - Ấn Độ: Tăng cường các quan hệ hợp tác”

(14/08/2015)

Hội nghị bàn tròn lần thứ tư về Mạng lưới nghiên cứu tư vấn chính sách Châu Á - Ấn Độ với chủ đề “Châu Á - Ấn Độ: Tăng cường các quan hệ hợp tác”

Đoàn cán bộ Việt Nam làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế (KOICA) Hàn Quốc

(30/06/2015)

Đoàn cán bộ Việt Nam làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế (KOICA) Hàn Quốc