Học bổng nghiên cứu sinh của iRail

17/04/2015

Học bổng nghiên cứu sinh của iRail

 
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế của Viện xin trân trọng gửi các cán bộ của Viện thông báo của Ban Hợp tác Quốc tế (VASS) về học bổng Nghiên cứu sinh của iRail
 
Đề nghị những ai quan tâm xin tham khảo Website
 
Xin trân trọng thông báo./.