Cấp cơ quan: Đề tài cấp bộ ;
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Tuấn Huy ;
Lĩnh vực khoa học: Khoa học xã hội ;
Danh mục tài liệu: Tài liệu chuyên môn ;
Nơi lưu trữ tài liệu: Nơi lưu giữ tài liệu ;
Mã số đề tài: KHXH - 01
Mục đích nghiên cứu:
Thời gian thực hiện: 15/01/2013 - 30/12/2014
Mô tả:
Kết quả đạt được:
Năm nghiệm thu: 2014
Tổng kinh phí:
Đóng góp:
Sản phẩm:

Sự thay đổi định hướng giá trị văn hóa trong phát triển bền vững vùng giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế