Cấp cơ quan: Đề tài cấp bộ ;
Chủ nhiệm đề tài: Lê Anh Vũ ;
Lĩnh vực khoa học: Khoa học xã hội ;
Danh mục tài liệu: Tài liệu chuyên môn ;
Nơi lưu trữ tài liệu: Nơi lưu giữ tài liệu ;
Mã số đề tài: KHXH - 02
Mục đích nghiên cứu:
Thời gian thực hiện: 15/01/2013 - 30/12/2014
Mô tả:
Kết quả đạt được:
Năm nghiệm thu: 2014
Tổng kinh phí:
Đóng góp:
Sản phẩm:

Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế tới phát triển bền vững xã hội ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030