Cấp cơ quan: Đề tài cấp Cơ sở ;
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Việt Cường ;
Lĩnh vực khoa học: Phát triển bền vững ;
Danh mục tài liệu: Tài liệu chuyên môn ;
Cơ quan phối hợp:
Mã số đề tài:
Mục đích nghiên cứu:
Thời gian thực hiện: 02/01/2006 - 31/12/2006
Mô tả:
Kết quả đạt được: Đã Nghiệm thu
Năm nghiệm thu: 2007
Tổng kinh phí:
Đóng góp:
Sản phẩm: Báo cáo tổng hợp và các sản phẩm trung gian của đề tài

Mở đầu

     Các nhà kinh tế học cổ điển như Adam Smith, David Ricardo và Karl Marx đã có nhiều nhiên cứu sâu rộng về vấn đề nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, cụ thể là về tích lũy tư bản, về vai trò của lao động, về vai trò của đất đai và tài nguyên thiên nhiên. Trên cơ sở đó, họ đã xây dựng nên những lý thuyết về tăng trưởng, đặt nền móng cho khoa học kinh tế cũng như hoạch định chính sách phát triển cho nhiều quốc gia sau này.

     Tuy vậy, trong thời gian qua, quan niệm về phát triển đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Phát triển từ chỗ chỉ được xem như một hiện tượng kinh tế trong những năm 1950 - 1960 đã được lồng ghép thêm các vấn đề về xã hội như bất bình đẳng, thay đổi cấu trúc xã hội truyền thống hay hình thành các giá trị cuộc sống mới trong những năm 1970. Vào những năm 1980, phát triển được mở rộng phạm vi bao gồm cả những vấn đề về môi trường sinh thái và hình thành nên khái niệm về phát triển bền vững. Ngày nay, phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu đối với một nước riêng lẽ nữa mà là đòi hỏi có tính chất toàn cầu do sự phụ thuộc ngày càng lớn giữa các quốc gia trên thế giới. Với sự thay đổi đó, cách tiếp cận về vai trò của các nguồn lực trong phát triển cũng có bước chuyển biến đáng kể. Điều này được thể hiện trên một số khía cạnh.

      Một là, các nguồn lực cho phát triển hiện không chỉ được xem là đầu vào cho các quá trình kinh tế - xã hội mà đồng thời cũng bị chi phối bởi đầu ra của các quá trình đó.

      Hai là, các nguồn lực chỉ có sự tách biệt một cách tương đối do chúng có khả năng tác động, chuyển hóa mạnh mẽ với nhau.

      Ba là, mặc dù có khả năng chuyển hóa lẫn nhau, sự thay thế giữa các nguồn lực là có giới hạn, đặc biệt là đối với nguồn lực tự nhiên.

      Bốn là, việc huy động và sử dụng các nguồn lực như thế nào có tầm quan trọng không kém việc chúng ta hiện có bao nhiêu nguồn lực mỗi loại.

      Năm là, trong quá trình phát triển vai trò của các nguồn lực vô hình ngày càng trở nên quan trọng. Điều này gợi mở cho sự phát triển lâu dài của nhân loại, trong điều kiện xây dựng được nguồn vốn con người và xã hội đồng thời tôn trọng vai trò của nguồn lực tự nhiên và sử dụng tốt vốn sản xuất.

      Dựa trên những nhận thức như vậy, nhiều lý thuyết hiện đại về vai trò của các nguồn lực trong phát triển đã được xây dựng, trong nỗ lực nắm bắt chính xác bản chất của quá trình phát triển nhìn từ góc độ các nguồn lực. Trên cơ sở đó, chúng đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách huy động và sử dụng các nguồn lực, cũng như kêu gọi sự hợp tác giữa các địa phương, vùng, quốc gia,… nhằm hướng tới một tương lai phát triển lâu dài.

     Trong đề tài này, chúng tôi cố gắng trình bày một cách khái quát nhất các lý thuyết tiêu biểu trong số các lý thuyết nêu trên, cơ sở chung giữa chúng, ưu nhược điểm của từng lý thuyết, và khả năng áp dụng ở Việt Nam.

      Trên đây là phần mở đầu của đề tài. Xin trân trong giới thiệu bạn đọc tham khảo và có nhu cầu tra cứu tài liệu xin liên hệ bộ phận Thư viện của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng theo địa chỉ:

       Phòng 604B, Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

       ĐC: Tầng 6, Số 1 Liễu Giai; Ba Đình, Hà Nội

       Người trực Thư viện: Nguyễn Thị Đậm. D Đ: 0986.534.092. email: dam.sdin@gmail.com

      Xin trân trọng cảm ơn!