Chủ nhiệm đề tài: Lê Anh Vũ ;
Lĩnh vực khoa học: Khoa học xã hội ;
Danh mục tài liệu: Tài liệu chuyên môn ;
Nơi lưu trữ tài liệu: Nơi lưu giữ tài liệu ;
Mã số đề tài: II4.3-2011.07, 02 Kinh tế học
Mục đích nghiên cứu:
Thời gian thực hiện: 01/01/2011 - 31/12/2015
Mô tả:
Kết quả đạt được:
Năm nghiệm thu: 2015
Tổng kinh phí:
Đóng góp:
Sản phẩm:

Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng phát triển bền vững