Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Đồng ;
Lĩnh vực khoa học: Khoa học xã hội ;
Danh mục tài liệu: Tài liệu chuyên môn ;
Nơi lưu trữ tài liệu: Nơi lưu giữ tài liệu ;
Mã số đề tài: TN3/X19 (KHCN-TN3/11-15)
Mục đích nghiên cứu:
Thời gian thực hiện: 15/01/2013 - 30/12/2015
Mô tả:
Kết quả đạt được:
Năm nghiệm thu: 2015
Tổng kinh phí:
Đóng góp:
Sản phẩm:

Phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững ở Tây Nguyên