Chủ nhiệm đề tài: Lương Thị Thu Hằng ;
Lĩnh vực khoa học: Khoa học xã hội ;
Danh mục tài liệu: Tài liệu chuyên môn ;
Nơi lưu trữ tài liệu: Nơi lưu giữ tài liệu ;
Mã số đề tài: BDKH-21 (KHCN-BDKH/11-15)
Mục đích nghiên cứu:
Thời gian thực hiện: 18/01/2013 - 30/12/2015
Mô tả:
Kết quả đạt được:
Năm nghiệm thu: 2015
Tổng kinh phí:
Đóng góp:
Sản phẩm:

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam-Đề xuất các giải pháp giảm thiểu