Du lịch cộng đồng trên thế giới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn*

02/03/2020

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, người dân địa phương, thế giới. Phân loại ngành: Dân tộc học Keywords: Community-based tourism, local people, the world. Subject classification: Ethnology

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: