Nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm đề tài cấp Bộ “Chương trình xây dựng Nông thôn mới: nhìn từ thực tế các xã thí điểm”

02/06/2015

Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Chương trình xây dựng Nông thôn mới: nhìn từ thực tế các xã thí điểm” do TS. Lương Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng là cơ quan thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm từ năm 2013 đến năm 2014.

Sinh hoạt khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

17/11/2015

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học cho đề tài cấp Cơ sở thực hiện năm 2015. Mục đích của buổi sinh hoạt là nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ và đánh giá chất lượng thực hiện đề tài cấp Cơ sở của Viện, đồng thời đóng góp ý kiến cho các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng hợp được tốt hơn.

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3.

12/11/2015

Chiều ngày 08/11/2015, tại hội trường 3A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNNN) đã họp và đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững” mã số TN3/X01. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng làm chủ nhiệm; thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.

Các tin đã đưa: