GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT XOÀI BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA

30/10/2020

Tác giả: Nguyễn Hữu Giáp, Nguyễn Mậu Dũng ;

Số tạp chí: Số 3(9)/2020 ;

Danh mục: Nghiên cứu thực nghiệm - kinh nghiệm ;

Miêu tả: Từ khoá: Phát triển xoài, Phát triển bền vững.

Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá thực trạng phát triển sản xuất xoài trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát triển sản xuất xoài bền vững. Từ năm 2015 đến nay, diện tích xoài huyện Yên Châu tăng nhanh (bình quân 68,5%/năm). Phát triển sản xuất xoài trên địa bàn huyện Yên Châu đã đạt tiêu chí bền vững về kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, tiêu chí bền vững môi trường còn chưa đạt được. Phát triển xoài huyện Yên Châu chưa bền vững do nhiều nguyên nhân như: điều kiện địa hình chia cắt, đất dốc; thời tiết diễn biến phức tạp; trình độ sản xuất thấp. Để thực hiện phát triển xoài bền vững cần áp dụng đồng bộ các giải pháp kinh tế và kỹ thuật như: quy hoạch vùng sản xuất tập trung; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, thu hoạch, chế biến, liên kết chính thống các tác nhân từ sản xuất đến tiêu thụ; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và nâng cao trình độ sản xuất của người dân.