PHÂN TÍCH CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỐI VỚI THANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC

30/10/2020

Tác giả: Đỗ Thị Hoa Liên ;

Số tạp chí: Số 3(9)/2020 ;

Danh mục: Nghiên cứu thực nghiệm - kinh nghiệm ;

Miêu tả: Từ khóa: Cơ hội khởi nghiệp; Đánh giá cơ hội; Thanh niên Bình Phước khởi nghiệp.

Tóm tắt: Bài viết trình bày cơ sở lý thuyết về các yếu tố môi trường tạo cơ hội và các tiêu chí đánh giá cơ hội khởi nghiệp. Các yếu tố môi trường tạo cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên Bình Phước được tập trung phân tích gồm văn hóa khởi nghiệp; giáo dục tinh thần kinh doanh; cơ sở hạ tầng khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Đồng thời, tác giả đánh giá cơ hội khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bình Phước theo hệ thống tiêu chí đánh giá cơ hội khởi nghiệp của Timmons (1999), gồm các tiêu chí về thị trường, lợi thế cạnh tranh, tài chính, quản trị và phân tích rủi ro. Cuối cùng, một số khuyến nghị được đề xuất nhằm tăng cường hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đối với thanh niên Bình Phước.