ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CẢNG: ỨNG DỤNG FUZZY AHP VÀ MÔ HÌNH IPA

30/10/2020

Tác giả: Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Bá Hưng ;

Số tạp chí: Số 3(9)/2020 ;

Danh mục: Nghiên cứu thực nghiệm - kinh nghiệm ;

Miêu tả: Từ khóa: Chất lượng dịch vụ cảng biển; Fuzzy AHP; Mô hình IPA, Công ty quản lý cảng.

đó để thu hút thêm khách hàng và nâng cao thị phần, các công ty quản lý cảng cần biết được khách hàng cần gì và khách hàng đã đánh giá chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp như thế nào. Vì thế, nghiên cứu này có mục đích phân tích các nhân tố của chất lượng dịch vụ cảng biển từ quan điểm của người sử dụng. Nghiên cứu này có một số đóng góp như sau: (1) khám phá được chất lượng dịch vụ cảng biển được cấu thành từ 6 nhân tố và 29 chỉ tiêu, (2) sử dụng tích hợp fuzzy AHP và mô hình IPA, (3) đề xuất cách thức phân phối lại nguồn lực trong hoạt động quản lý cảng biển.