MỨC ĐỘ LIÊN KẾT NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM

30/10/2020

Tác giả: Nguyễn Quốc Toàn, Cung Thị Tuyết Mai ;

Số tạp chí: Số 3(9)/2020 ;

Danh mục: Nghiên cứu thực nghiệm - kinh nghiệm ;

Miêu tả: Từ khóa: Hiệu ứng lan tỏa; Liên kết ngành công nghiệp vùng; Mật độ kinh tế công nghiệp; Thương số vị trí; Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Tóm tắt: Bài viết đánh giá mức độ liên kết ngành công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bằng các tiêu chí như mức độ tương quan không gian giữa các địa phương trong vùng về GDP công nghiệp, mật độ kinh tế công nghiệp vùng, mức độ tập trung của các ngành công nghiệp tại vùng và mức độ lan tỏa kinh tế công nghiệp của cực tăng trưởng thành phố Hồ Chí Minh đối với các địa phương còn lại trong vùng. Thông qua đó, bài viết đề xuất một số nội dung cần phải thực hiện tốt trong thời gian tới để gia tăng mức độ và nâng cao hiệu quả liên kết ngành công nghiệp tại vùng như: cần có sự phối hợp trong lựa chọn ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp với mỗi địa phương và ngành công nghiệp chiến lược để đầu tư tập trung trên toàn vùng; cần liên kết với trường đại học, viện nghiên cứu; cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp FDI.