Môi trường và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu/ Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)

25/03/2020

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, Sự thật

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 488

Chủ biên: Phạm Ngọc Đăng (chủ biên) và các tác giả khác

Mô tả: Môi trường; Phát triển bền vững; Kinh tế xanh; Biến đổi khí hậu

      Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỉ 21. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã trở thành xu thế tất yếu của thời đại và được các quốc gia trên thế giới lựa chọn, hướng tới trên con đường phát triển của mình.

     Thực tế hiện nay cho thấy, Việt Nam đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại về môi trường và tài sản do thiên tai gây ra. Nhận thức được tầm quan trọng của yêu cầu phát triển bền vững, trước nguy cơ và thách thức của biến đổi khí hậu. Với quan điểm phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định một cách nhất quán, có hệ thống. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành các chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.

       Những vấn đề môi trường và phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu luôn đòi hỏi phải được nghiên cứu, đánh giá một cách tổng thể cả về lý luận và thực tiễn, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Trước những thách thức nghiêm trọng về môi trường và phát triển ở tầm quốc gia và quốc tế như hiện nay, vấn đề môi trường càng phải được đề cao và quan tâm giải quyết. Hội bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã kịp thời biên soạn cuốn sách “Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu” góp phần thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề này.

        Nội dung cuốn sách được các tác giả trình bày một cách tóm tắt hiện trạng, chỉ ra những thách thức chính và đặc biệt là đề xuất được những giải pháp thiết thực, khả thi để góp phần bảo vệ môi trường, quản lý tốt việc khai thác sử dụng tài nguyên, ứng phó thành công với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Nội dung cuốn sách gồm các chương cụ thể sau:

    Chương I. Hiện trạng môi trường Việt Nam

    Chương II. Các thách thức môi trường Việt Nam và giải pháp khắc phục

    Chương III. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Việt Nam

    Chương IV. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

    Chương V. Hoàn thiện thể chế kinh tế xanh

    Chương VI. Xanh hóa các ngành kinh tế chủ yếu của Việt Nam

    Chương VII. Phát triển bền vững ở Việt Nam từ góc nhìn tài nguyên và môi trường

    Chương VIII. Phát triển bền vững ở các vùng nước ta từ góc nhìn tài nguyên và môi trường

    Chương IX. Vai trò của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu

   Chương X. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu

    Với 10 chương được các tác giả lựa chọn và trình bày trong ấn phẩm là tài liệu hữu ích, giúp người đọc nhìn nhận tổng thể hiện trạng, thách thức và định hướng giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

     Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng xin trân trọng giới thiệu quý độc giả về nội dung cuốn sách. Hy vọng đây là cuốn tài liệu bổ ích đối với độc giả tham khảo. Mọi thông tin tham khảo chi thiết, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng theo số Điện thoại của thủ thư: Nguyễn Thị Đậm - 0986.534.092. email: dam.sdin@gmail.com.

 Xin trân trọng giới thiệu!