Tạp chí số 1 năm 2017

30/03/2017

Mục lục tạp chí số 1 năm 2017

QUYỂN 7, SỐ 1 (3/2017)

 

LÝ LUẬN - TRAO ĐỔI

 

 1. Nguyễn Danh Sơn: Chính sách phát triển vùng trong bối cảnh phát triển mới ở Việt Nam và những gợi ý chính sách.

3

 1. Đào Hoàng Tuấn và Trần Thị Tuyết: Vai trò của nghiên cứu khoa học địa lý nhân văn trong các chính sách phát triển.

10

 1. Trương Quang Hoàng, Hoàng Mạnh Quân, Ngô Hữu Toàn, Nguyễn Thiện Tâm và Trần Cảnh Thắng: Bất cập giữa chính sách và thực tiễn trong giám sát đầu tư cộng đồng xây dựng nông thôn mới.

21

 1. Nguyễn Đình Hòa, Ma Ngọc Ngà và Trần Đình Nuôi: Những vấn đề đặt ra đối với cải cách doanh nghiệp nhà nước nhằm hướng tới các chuẩn mực theo TPP.

30

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM – KINH NGHIỆM

 

 1. Bùi Quang Tuấn và Lương Minh Huân: Phát triển các mô hình thị trường theo hướng phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

41

 1. Lê Thị Hiền: Khai thác các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của các nước ở tiểu vùng sông Mekong trong phát triển bền vững du lịch hiện nay.

52

 1. Phan Thị Song Thương và Trần Minh: Các yếu tố quyết định hành vi tiêu dùng xanh của dân cư từ một số nghiên cứu thực nghiệm quốc tế.

59

 1. Đỗ Thị Ngân: Tác động xã hội của tín dụng vi mô trong phát triển nông thôn: Trường hợp xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

68

 1. Trịnh Văn Thiện: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng khu công nghiệp sinh thái và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

80

 1. Đỗ Hải Hoàn: Vai trò của tổ chức đào tạo - nghiên cứu đối với sự phát triển của hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam: Kiểm chứng tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

88

 1. Vũ Tuấn Việt: Phát triển đô thị theo hướng bền vững ở thành phố Hà Nội.

98

 1. Tổng mục lục Tạp chí Phát triển bền vững Vùng năm 2016

108

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI (Tiếng Anh)

110