Thể lệ gửi bài đăng Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

16/06/2017

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, chỉ số ISSN 2354-0729, là một tạp chí khoa học chuyên ngành, được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm cho các bài báo khoa học thuộc các ngành: Kinh tế: 0 - 0,5 điểm; Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học: 0 - 0,25 điểm; Liên ngành khoa học Trái đất - Mỏ: 0 - 0,25 điểm.

Tác giả đảm bảo tuân thủ các yêu cầu dưới đây:

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng là các bài báo khoa học, trao đổi học thuật, thông tin về những vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển bền vững và phát triển bền vững vùng. Bài gửi đăng là bài viết mới, chưa từng đăng trên các sách, báo, tạp chí khác.

2. Bản thảo bằng tiếng Việt, font chữ Unicode, cỡ chữ 12 (độ dài không quá 8.000 từ, bao gồm cả tài liệu tham khảo), được gửi dưới hình thức 01 bản in và 01 bản điện tử. Phần tóm tắt (không quá 200 từ) bao gồm: Khái quát về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, kết quả đạt được và các kết luận chính. Từ khóa được trình bày theo thứ tự abc, không quá 05 từ.

3. Các chú thích để ở cuối trang (footnote), đánh theo số thứ tự 1,2,3 liên tục giữa các trang. Trích dẫn trong bài để trong ngoặc đơn, tên tác giả, năm, số trang (nếu có). Ví dụ: (Nguyễn Văn Trung, 2008, tr. 15); Berger (2011, pp. 25-28).

4. Bài nghiên cứu cần có mục tài liệu tham khảo ở cuối bài, được sắp xếp theo thứ tự abc theo họ của các tác giả. Tất cả các trích dẫn trong bài đều phải được thể hiện trong danh mục tài liệu tham khảo; ngược lại, các tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo đều phải có trong các trích dẫn.

- Đối với sách: Họ, tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách (chữ nghiêng). Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ: 

i) Nguyễn Dư (2006). Khơi lại dòng xưa. Nxb Lao Động, Hà Nội.

ii) Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantages of Nations. Free Press, New York.

- Đối với tạp chí: Họ, tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài tạp chí (chữ thẳng). Tên Tạp chí (chữ nghiêng), số, trang.

Ví dụ: 

i) Hà Hữu Nga (2015). Đô thị và vùng kinh tế. Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, Quyển 5, Số 3, tr. 67-74.

ii) Trosborg, A. (1987). Apology Strategies in Natives/Non-natives. Journal of Pragmatics. Vol.11, pp. 147-167.

5. Cuối bài viết ghi thông tin về tác giả: Họ và tên, học hàm, học vị, chức vụ công tác, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

6. Đối với bài không sử dụng, Tạp chí xin phép không gửi trả lại bản thảo.

7. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

P. 601, Số 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84-4 2242.3138; Fax: 84-4 6273.0858

Di động: 0982.609975 (Thường trực Ban Biên tập Tạp chí)

Email: tcptbvv@gmail.com; rrsd@vass.gov.vn