Giới thiệu 02 sản phẩm là công trình nghiên cứu của Viện đã được xuất bản thành sách

29/05/2018

Sản phẩm nghiên cứu của Viện

Chức năng của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng là đưa ra những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển bền vững vùng, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững, tư vấn về phát triển bền vững vùng cho các Bộ, ngành, địa phương và tham gia đào tạo phát triển tiềm lực khoa học phát triển bền vững của đất nước. Hàng năm Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng đã thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển bền vững vùng nhằm góp phần vào sự hình thành và phát triển khoa học về sự bền vững của Việt Nam (xem thêm: http://irsd.vass.gov.vn). Dựa trên quan điểm phát triển bền vững vùng về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, thể chế và những tác động của biến đổi khí hậu, nghiên cứu và dự báo xu hướng về mức độ bền vững của quá trình phát triển ở nước ta; Các nghiên cứu của viện đưa ra những đề xuất, kiến nghị và giải pháp cho những vấn đề đặt ra cho các vùng của nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (2005-2015), mục Giới thiệu sách Thư viện xin giới thiệu với độc giả 02 sản phẩm là công trình nghiên cứu của Viện đã được xuất bản thành sách, cụ thể:

 

 

Nguồn nhân lực với phát triển bền vững Vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 / Nguyễn Hồng Quang ch.b .- H .: Chính trị quốc gia, 2013 .- 235 tr ; 21cm

 

Từ khóa: Nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực, Phát triển bền vững, Nghiên cứu vùng, Vùng Bắc Bộ

Kí hiệu kho: VV 1615, VV 1616

 

Cuốn sách dựa trên những quan điểm, mục tiêu tổng quát Phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Đảng và Nhà nước ta để đưa ra những cơ sở lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực với phát triển bền vững vùng nói riêng. Đồng thời, tác giả đưa ra những lý luận về phát triển nguồn nhân lực nhằm hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ (chương 1). Chương 2 đi sâu vào đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực vùng Bắc Bộ dựa trên số liệu thống kê và các kết quả khảo sát, điều tra thực địa. Trên cơ sở đó, chương 3, tác giả dựa trên những bối cảnh trong nước, quốc tế về hội nhập kinh tế quốc tế, đô thị hóa và một số dự báo về tình hình lao động và việc làm ở vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 mà tác giả đã đưa ra quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020.

 

 

Tác động của vốn xã hội đến nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ (2010-2020) / Khúc Thị Thanh Vân ch.b .- H.: Khoa học xã hội, 2013 .- 278 tr ; 21cm

 

Từ khóa: Vốn xã hội, Phát triển xã hội, Nông dân, Nông thôn, Phát triển bền vững, Nghiên cứu Vùng, Đồng bằng Bắc Bộ

Kí hiệu kho: VV 1619, VV 1620

 

Khái niệm vốn xã hội mang tính tích hợp của cả ngành xã hội học và kinh tế học; hơn thế nữa, khai niệm này còn được kết hợp với các ý tưởng về xã hội dân sự, truyền thống, sự tham gia của công dân và sự gắn kết xã hội khi nó liên quan đến mối quan hệ xã hội và các chuẩn mực, các giá trị chi phối những mối quan hệ đó. Vốn xã hội được coi là chất kết dính các thành phần xã hội lại với nhau, là môi trường mà trong đó các thể chế có thể tạo nên những liên kết. Vốn xã hội là yếu tố tiềm ẩn thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và phúc lợi của con người qua đó tạo nên những hiệu ứng cho sự phát triển xã hội (tr.19). Cuốn sách gồm 3 chương với những nội dung cụ thể. Chương 1, xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về vốn xã hội và phát triển bền vững nông thôn nói chung. Chương 2, Vốn xã hội, một yếu tố hỗ trợ người nông dân trong Phát triển bền vững nông thôn; Tìm hiểu tác động của vốn xã hội đến người nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn Đồng bằng Bắc Bọ trong 10 năm trở lại đây. Chương 3, đề xuất các giải pháp ứng dụng vốn xã hội nhằm thúc đẩy Phát triển bền vững nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 2010 đến 2020.   

Nguyễn Hồng Quang, Khúc Thị Thanh Vân