Thể lệ gửi bài đăng Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

16/06/2017

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, chỉ số ISSN 2354-0729, là một tạp chí khoa học chuyên ngành, được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm cho các bài báo khoa học thuộc các ngành: Kinh tế: 0 - 0,5 điểm; Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học: 0 - 0,25 điểm; Liên ngành khoa học Trái đất - Mỏ: 0 - 0,25 điểm.

Các tin đã đưa: