Thông báo mời viết bài Hội thảo Quốc tế “Next-Generation Global Workshop” lần thứ 13 tại Hà Nội

20/04/2020

Hội thảo khoa học quốc tế: “The 13th Next-Generation Global Workshop: New Risks and Resilience in Asian Societies and the World”.

Nguyễn Thị Đậm _ Tổng hợp thông tin từ Quản lý khoa học