THÔNG BÁO MỜI THẦU

25/06/2020

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1.     Thông tin của bên mời thầu

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Email: ncptbvv@gmail.com

2.     Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị năm 2020 của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

3.     Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

4.     Giá gói thầu: 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng chẵn)

5.     Nội dung chính của gói thầu:

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Máy tính để bàn

Bộ

01

8.500.000

8.500.000

2

Máy in

Bộ

01

5.000.000

5.000.000

3

Máy scan

Cái

01

5.000.000

5.000.000

4

Máy hủy tài liệu

Cái

01

3.500.000

3.500.000

5

Tủ tài liệu

Cái

11

5.000.000

55.000.000

6

Giá kệ sắt để hồ sơ tài liệu

Cái

01

4.000.000

4.000.000

7

Bàn làm việc chữ L

Cái

01

4.000.000

4.000.000

 

Tổng cộng :

 

 

 

85.000.000

 

6.     Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 6 - tháng 7 năm 2020

7.     Tên dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm trang thiết bị đợt 1 năm 2020 của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

8.     Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

9.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

10.  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

11.  Yêu cầu báo giá: Xin xem chi tiết về yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn (mẫu số 07) Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

12.  Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 03 ngày từ 25/6-27/6/2020

13.  Địa điểm phát hành: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng,

Địa chỉ: số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.22423047

Email: ncptbvv@gmail.com

14.  Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

15.  Bảo đảm dự thầu: (1% giá gói thầu): 850.000 đồng (Tám trăm năm mươi nghìn đồng)

16.  Thời điểm đóng thầu: 29/6/2020

17. Thời điểm mở thầu: 25/6/2020       

Phòng Tổ chức - Hành Chính

(Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng)