VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG THÔNG BÁO MỜI THẦU

23/07/2020

Thông báo; Mời thầu; Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

 1. Thông tin của bên mời thầu

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Email: ncptbvv@gmail.com

 1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đợt 2 năm 2020 của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
 2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 3. Giá gói thầu: 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)
 4. Nội dung chính của gói thầu:

STT

Chủng loại trang thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Máy vi tính để bàn

Bộ

01

15.000.000

15.000.000

2

Máy in

Chiếc

01

6.000.000

6.000.000

3

Tủ tài liệu

Chiếc

01

5.000.000

5.000.000

4

Bàn làm việc

Chiếc

01

4.000.000

4.000.000

5

Bộ bàn ghế sopha

Chiếc

01

10.000.000

10.000.000

6

Ghế lãnh đạo

Chiếc

01

5.000.000

5.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

45.000.000

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 7 - tháng 8 năm 2020
 2. Tên dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm trang thiết bị đợt 2 năm 2020 của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
 3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 6. Yêu cầu báo giá: Xem file đính kèm tại đây
 7. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 03 ngày từ 23/7-25/7/2020
 8. Địa điểm phát hành: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng,

Địa chỉ: số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.22423047

Email: ncptbvv@gmail.com

 1. Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
 2. Bảo đảm dự thầu: (1% giá gói thầu): 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
 3. Thời điểm đóng thầu: 28/7/2020
 4. Thời điểm mở thầu: 23/7/2020

(Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng)