Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hướng dẫn Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCNngày 22/04/2015

25/11/2016

Quyết định số 2276/QĐ-KHXH ngày 07/11/2016 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ban hành Quy định về việc thực hiện Thông tư liên lịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên bộ Bộ Tài Chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. file đính kèm

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hướng dẫn Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015

25/11/2016

Quyết định số 2277/QĐ-KHXH ngày 07/11/2016 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc hướng dẫn Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài CHính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại Viện Hàn lâm KHXH Việt nam File đính kèm

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ

07/04/2016

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Các tin đã đưa: