Công văn số 2042/TB-KHXH ngày 14/10/2019 thông báo về việc đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020. (kèm công văn số 9403 -CV/BTCTW).

17/10/2019

Nguyễn Thị Đậm - Tổng hợp thông tin từ Hành chính, tổ chức

Các bài viết khác