Thông báo số 5 - về việc mở cửa lại các trụ sở trên địa bàn Hà Nội

13/03/2020

Từ khóa: Thông báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội; Việt Nam; Tình hình dịch bệnh

Kính gửi: toàn thể công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu PTBV Vùng
 
Căn cứ vào tình hình thực tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo mở cửa đi làm trở lại đối với các trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kể từ ngày 16/3/2020 (thứ Hai).
 
Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng, xin gửi toàn thể cán bộ Viện Thông báo số 5 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc mở cửa lại các trụ sở của Viện 
 
Trân trọng.
 
TL. Viện trưởng
Phòng Tổ chức - Hành chính

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Phòng Tổ chức - Hành Chính trân trọng thông báo)