Nghiệm thu đề tài “Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới”

03/08/2020

Chiều ngày 13/06/2020 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước đã đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới”, mã số: TN17/X04. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế (Chương trình Tây Nguyên 2016 -2020). Đề tài do Viện Nghiên cứu Châu Âu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chủ trì, TS. Vũ Tuấn Hưng làm Chủ nhiệm đề tài.

Thông báo mời viết bài Hội thảo Quốc tế “Next-Generation Global Workshop” lần thứ 13 tại Hà Nội

20/04/2020

Hội thảo khoa học quốc tế: “The 13th Next-Generation Global Workshop: New Risks and Resilience in Asian Societies and the World”.

Các tin đã đưa: