Thông báo Tọa đàm khoa học của Đề tài cấp Bộ thực hiện năm 2015-2016

01/09/2016

Kính gửi: Các cán bộ của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
 
Căn cứ kế hoạch khoa học của Viện Nghiên cứu PTBV Vùng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ của Viện lịch Tọa đàm Đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2015-2016.
 
Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 07 tháng 9 năm 2016 (thứ 4)
 
Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Viện NC PTBV Vùng
 
Nội dung: Hội thảo sẽ chia thành 02 phiên
 
- Phiên 1: Đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của cư dân đô thị Việt Nam" - CNĐT. ThS.NCVC. Trần Minh
 
- Phiên 2: Đề tài "Thể chế kinh tế cho phát triển bền vững vùng ở Việt Nam" - CNĐT: ThS. NCVC. Bùi Việt Cường.
 
Nội dung chi tiết xin xem tại file đính kèm.
 
Thông báo này thay cho giấy mời 
 
Kính đề nghị các cán bộ tham gia đầy đủ và đúng giờ
 
Kính thư,
Phòng QLKH & HTQT