Thông báo về việc nộp bộ báo cáo đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2019

02/01/2020

Từ khóa: Thông báo; Nộp sản phẩm khoa học; Đề tài cơ sở

        Kính gửi: Các chủ nhiệm đề tài cơ sở thực hiện năm 2019
 
       Các Chủ nhiệm đề tài đã có thời gian chỉnh sửa là 01 tháng cho báo cáo tổng hợp ĐTCS. Phòng QLKH kính đề nghị các CNĐT nộp lại bộ báo cáo như sau:
       1. Giải trình chỉnh sửa có xác nhận của trưởng phòng
       2. Bộ báo cáo tổng hợp, kiến nghị
       3. Bộ sản phẩm trung gian (theo thuyết minh)
       4. Biên bản thanh lý hợp đồng (04 bản), có chữ ký của CNĐT và trưởng phòng
 
       Mẫu biểu giải trình và biên bản thanh lý như mọi năm.
 
      Thời gian nộp lại các sản phẩm trên: 10h00 ngày 30/12/2019 (thứ 2)
      Nộp cho Nguyễn Thị Đậm - bộ phận thư viện của Viện.
 
       Trân trọng thông báo.
        Hồng Anh

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Phòng Quản lý Khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế)