Thông báo về việc Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

18/02/2020

Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

        Kính gửi toàn thể công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu PTBV Vùng

 
       Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 dựa trên cơ sở tình hình của từng Viện, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có gửi CV số 202/KHXH-TCCB ngày 14/02/2020 để đăng ký nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng năm 2020. Thừa lệnh Lãnh đạo Viện Nghiên cứu PTBV Vùng, Phòng Tổ chức - Hành chính xin gửi đến toàn thể công chức và viên chức của Viện đăng ký các lớp theo biểu mẫu đính kèm. 
       Đề nghị các anh/chị căn cứ vào nhu cầu của mình, đăng ký các lớp nói trên với chị Lưu Thanh Mai. Hạn đăng ký là 24/2/2020 (thứ 2) để kịp tổng hợp và báo cáo Viện Hàn lâm.   
 
        Trân trọng thông báo!

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

(Phòng Tổ chức - Hành Chính trân trọng thông báo)