Thông báo họp Viện ngày 06 tháng 4 năm 2016 (thứ 4)

31/03/2016

Thông báo họp Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Kính gửi: toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng xin trân trọng thông báo:

Họp toàn Viện 

Nội dung: - Phổ biển một số công việc sắp triển khai của Viện
                 - Thảo luận quy trình quản lý khoa học 
 
Thời gian: 8h30' sáng ngày 06 tháng 04 năm 2016 (thứ Tư)
 
 
Địa điểm: Hội trường tầng 6, số 1A Liễu Giai Hà Nội

 Thành phần tham dự: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động
 
Đề nghị các lãnh đạo phòng thông báo tới các viên chức trong phòng đến dự họp đông đủ và đúng giờ.
 
Xin trân trọng thông báo!
 
TL. Viện trưởng
Phòng Tổ chức - Hành chính