Tìm kiếm

Báo cáo điều tra lao động việc làm 2017

07/06/2021

Bộ phận Thư viện - Phòng Quản lý khoa học

Bao_cao_dieu_tra_lao_dong_viec_lam_7c0e9625b5.pdf

LỜI GIỚI THIỆU

 

      Ngày 24 tháng 10 năm 2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 719/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2017. Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động năm 2017 của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Qua đó giúp các cấp, các ngành đánh giá và dự báo tình hình biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước giữa các quý trong năm cũng như với các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm đã tiến hành trước đây của Tổng cục Thống kê; xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), cuộc Điều tra lao động việc làm năm 2017 đã tiếp cận và áp dụng khuyến nghị của ILO về lao động và việc làm, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoàn thiện nội dung điều tra cho những năm tiếp theo. 

      Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2017 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng... Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. Số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh/thành phố. 

      Tổng cục Thống kê hy vọng báo cáo sẽ đáp ứng được những yêu cầu thông tin của các nhà hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, những người làm công tác liên quan đến lao động và việc làm. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến xây dựng của bạn đọc để rút kinh nghiệm cho việc xuất bản các ấn phẩm sau ngày một tốt hơn. 

     Ý kiến đóng góp và thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: 

     Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa , Hà Nội.

     Điện thoại: +(84 24)73 046 666 (máy lẻ: 8822/1603) 

     Fax: +(84 24) 73025656 

    Email: tkdsld@gso.gov.vn 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Các sách khác: