Tìm kiếm

Giới thiệu sách: Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền vững ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

20/04/2022

Bộ phận Thư viện - Phòng Quản lý khoa học

FILE_20220720_171230_Tai_lieu_64_953a5d9bfb.pdf

Tác giả:  TS. Lê Anh Vũ (Chủ biên) và các cộng sự

Mô tả vật lý: 205 tr. (14.5x20.5 cm); Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2020

Thay%20doi%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20th%E1%BB%A9c.jpg

 

 

      Cho đến nay có thể khẳng định rằng: tiêu dùng bền vững đối với phát triển kinh tế Việt Nam là điều phù hợp với xu thế phát triển của thế giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng và Nhà nước ta đã sơm chỉ ra định hướng chiến lược cho việc chuyển đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng đến tiêu dùng bền vững.

Tiêu dùng bền vững cùng sản xuất bền vững được đề cập đến trong Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/8/2004 trong Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg. Đặc biệt trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã nêu rõ: Cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; từng bước phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch. Chiến lược Phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020 còn nêu rõ về việc thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững. Bên cạnh đó, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012) và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 (QĐ số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014) đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đề cập đến vấn đề liên quan đến tiêu dùng bền vững… Đặc biệt đến ngyaf 11/1/2016 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 76/QĐ-TTg) đề ra mục tiêu về thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng; tăng cường sử dụng cá nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện môi trường, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải.

Như vậy, cho đến nay về hệ thống văn bản chính sách liên quan đến thúc đẩy tiêu dngf bền vững đã được xem trọng và đưa ra thực hiện. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Cuốn sách : Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền vững ở Việt Nam do TS. Lê Anh Vũ (chủ biên) và các cộng sự đã cho thấy thực trạng thay đổi phương thức tiêu dùng ở Việt Nma thời gian vừa qua, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân đối với phương thức tiêu dùng thiếu bền vững. Từ đó đề ra quan điểm, giải pháp thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững.

Ngoài phần nói đầu và kết luận, cấu trúc cuốn sách gồm 3 chương sau:

Chương 1. Lý luận và kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững

Chương 2. Thực trạng phương thức tiêu dùng của dân cư Việt Nam theo hướng bền vững

Chương 3. Quan điểm, giải pháp thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững

Với nội dung 3 chương trên, hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến cuốn sách xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0986.534.092 (Nguyễn Thị Đậm – Cán bộ thư viện Viện)

Xin trân trọng giới thiệu!

Các sách khác: