Tìm kiếm

Tư liệu kinh tế-xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

30/06/2021

Sách có trong thư viện - Sẵn sàng phục vụ

Sach-63-tinh_d1399b585a.pdf

     

      Nội dung cuốn sách gồm hai phần: (1) Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, gồm số liệu các năm 2015-2018 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu do địa phương tính toán; (2) Số liệu kinh tế – xã hội tổng hợp cả nước, gồm số liệu của cả nước từ năm 2015 đến 2018.

Chi tiết xem file đính kèm

Các sách khác: