Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: An ninh công việc của công nhân tại các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Trường hợp tỉnh Bắc Ninh

Theo Quyết định số 492/QĐ-KHXH, ngày 23/4/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Nghiệm thu đề tài với những người có tên sau:

        1. PGS. TS. Bùi Nhật Quang – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng

        2. GS.TS. Nguyễn Hữu Minh – Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới – Phản biện 1

        3. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Đại học KHXH và NV – Phản biện 2

        4. GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn – Đại học Kinh tế Quốc dân - Ủy viên Hội đồng

        5. PGS.TS. Đặng Thị Hoa – Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới - Ủy viên Hội đồng

        6. TS. Nguyễn Đình Tuấn – Viện Nghiên cứu con người - Ủy viên Hội đồng

        7. TS. Nguyễn Đình Chúc – Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng - Ủy viên Hội đồng

            CV. Nguyễn Mạnh Cương – Ban Quản lý khoa học – Thư ký HC

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở đó, chỉ ra những phát hiện trong quá trình nghiên cứu, đồng thời đã chỉ ra những mặt hạn chế đề tài đã gặp phải trong quá trình nghiên cứu. Từ đó làm cơ sở đề xuất, hướng khắc phục và đưa ra các giải pháp cho đề tài.

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

Với nhiệm vụ đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ “An ninh công việc của công nhân tại các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Trường hợp tỉnh Bắc Ninh” đề tài đã đạt kết quả loại khá. Một số đánh giá nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã được nhắc đến. Cụ thể như: Kết quả nghiên cứu thực hiện tốt mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu có giá trị áp dụng cho chính sách vĩ mô trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng Xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế đề tài chưa thực hiện được. Đặc biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch Covid, Đề tài có thể nên bổ sung nội dung đề cập đến bối cảnh này và những rủi ro mà công nhân trong các khu công nghiệp phải đối diện.

Hội đồng nghiệm thu và Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng nghiệm thu, tuy nhiên, đề tài cần sớm bổ sung và hoàn thiện, chỉnh sửa tiếp để đề tài có giá trị cao hơn nữa và sớm xuất bản thành sách để làm tài liệu nghiên cứu và tham khảo.

Hội đồng nghiệm thu hoàn thành nhiệm vụ và tự giải thể theo Quyết định thành lập Hội đồng.

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chủ nhiệm đề tài


Nguồn: Phòng Quản lý khoa học - Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Tags: Nghiệm thu đề tài , Cấp Bộ , An ninh công việc , Công nhân , Khu công nghiệp , Bắc Ninh , Việt Nam
Tin liên quan