Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế tới phát triển xã hội bền vững ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do TS. Lê Anh Vũ làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện Hàn lâm gồm: 07 thành viên, Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Hai thành viên phản biện gồm: PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện Xã hội học; TS. Dương Đình Giám, Viện NC CL&CSCN, Bộ Công Thương; Các thành viên hội đồng gồm: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam; TS. Vũ Tuấn Anh, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam; PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện NC Phát triển bền vững Vùng. Ngoài ra, tham dự buổi nghiệm thu còn có PGS.TS. Trần Thị An, đại diện Ban Quản lý khoa học.

Phần trình bày của nhóm nghiên cứu tập trung vào làm rõ các nhiệm vụ, mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Đề tài đã tập trung phân tích và làm rõ:Mục tiêu của Đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý thuyết về tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững xã hội, ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến phát triển bền vững xã hội; ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến việc làm, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ từ 2006 đến nay, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân tồn tại. Từ đó chủ nhiệm đề tài có đưa ra một số giải pháp gắn tăng trưởng kinh tế với việc làm, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần:

Phần 1 trình bày khái quát về cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về gắn tăng trưởng với phát triển xã hội; sự cần thiết, những nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm quốc tế về gắn tăng trưởng với phát triển xã hội và rút ra bài học áp dụng cho Việt Nam.

Phần 2  đi sâu phân tích ảnh hưởng của tăng trưởng tới việc làm, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ từ 2006 đến nay.

Phần 3, từ việc phân tích điểm mạnh, hạn chế, nguyên nhân, đã đưa ra những quan điểm, giải pháp gắn tăng trưởng kinh tế với việc làm, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có thể đóng góp cho sự phát triên về phương diện lựa chọn quan điểm, gợi ý chính sách về phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Đề tài được Hội đồng xếp loại khá.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng


Nguồn: irsd.vass.gov.vn
Tags: Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2015 , Viện Hàn lâm Khoa học học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế tới phát triển xã hội bền vững ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do TS. Lê Anh Vũ làm chủ nhiệm , Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng là cơ quan thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm từ năm 2013 đến năm 2014.
Tin liên quan