Triển khai thực địa Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Quan điểm và giải pháp phát triển nhanh và bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020” (mã số CT-11-37) tại 5 tỉnh vùng Bắc Bộ

 

 

Tiếp nối các công việc đang triển khai của quý I và quý II năm 2011, Chương trình cấp Bộ của Viện đã tiến hành 03 cuộc họp các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ để chuẩn bị cho bộ công cụ của toàn Chương trình và chuẩn bị cho công tác khảo sát tại các tỉnh theo địa bàn đã được phân công. Chủ nhiệm Chương trình cấp Bộ đã chỉ đạo và kiểm tra các nhiệm vụ đã giao như: Bộ công cụ nghiên cứu thực địa của từng đề tàivà chương trình gồm bảng hỏi và hướng dẫn thu thập thông tin định tính và thông tin thứ cấp tại các địa phương thuộc địa bàn khảo sát của các đề tài.

Chương trình đã tổ chức tập huấn bảng hỏi cho cácđiều tra viên tham gia điều tra khảo sát tại 5 tỉnhvà hướng dẫn các cán bộ nghiên cứu viên của Viện và nhóm chuyên gia về việc thu thập thông tin định tính theo hướng dẫn chung của toàn Chương trình.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác của chương trình và các đề tài như viết các báo cáo chuyên đề, tổng quan các tài liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu của chương trình và các đề tàicũng đã được triển khai.


Nguồn: irsd.vass.gov.vn
Tags: Triển khai thực địa Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Quan điểm và giải pháp phát triển nhanh và bền vững vùng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020” (mã số CT-11-37) tại 5 tỉnh vùng Bắc Bộ
Tin liên quan