Thông báo về việc tạm dừng phục vụ bạn đọc tại Thư viện Khoa học xã hội và Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

         Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 26/3/2020; Công văn số 1001/UBND- KGVX ngày 24/3/2020 của ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

        Ngày 19/3/2020, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã có công văn số 55/TTXH gửi Chủ tịch và Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc đề nghị tạm dừng phục vụ bạn đọc tại Thư viện Khoa học xã hội đến hết ngày 31/3/2020. Đến nay, tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng ra cộng đồng. Căn cứ theo chỉ đạo của Chính phủ và ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Viện Thông tin KHXH kính đề nghị Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho phép Thư viện Khoa học xã hội - Viện Thông tin KHXH tiếp tục tạm dừng phục vụ bạn đọc để phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bảo đảm sự an toàn cho cán bộ, người lao động của đơn vị và bạn đọc. Thời gian Thư viện mở cửa phục vụ trở lại sẽ căn cứ vào các chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Chính phù, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

         Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng cũng căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay, tạm dừng công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ để ngăn ngừa và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid 19. Thư viện sẽ mở cửa phục vụ trở lại khi có các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid 19, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.  

       Xin trân trọng thông báo!    


Nguồn: irsd.vass.gov.vn
Tags: Công văn số 61/TTXH ngày 27/3/2020 của Viện Thông tin Khoa học xã hội về việc tạm dừng phục vụ bạn đọc tại Thư viện Khoa học xã hội
Tin liên quan