Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020

        

 Phần thứ nhất: Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020, phân tích kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của nền kinh tế qua 5 năm với các nội dung: (i) Tổng quan động thái và thực trạng kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; (ii) Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và phát triển doanh nghiệp; (iii) Các ngành kinh tế then chốt; (iv) Một số lĩnh vực xã hội, môi trường chủ yếu.

        Phần thứ hai: Số liệu thống kê kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020, bao gồm 238 biểu số liệu thống kê tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020. Các biểu số liệu được xây dựng có hệ thống, phân tổ nhiều chiều, góp phần phản ánh rõ hơn những đánh giá, phân tích tình hình trong Phần thứ nhất; đồng thời cung cấp thêm thông tin thống kê kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020 và những thông tin thống kê liên quan khác để người sử dụng thông tin thống kê tiếp tục khai thác, sử dụng cho các nhu cầu nghiên cứu khác nhau của các tổ chức, cá nhân.

       Chi tiết xin xem file đính kèm


Nguồn: Sách có trong thư viện - Sẵn sàng phục vụ
Tags: Kinh tế , Xã hội , Phát triển kinh tế , Phát triển xã hội , Số liệu thống kê
Tin liên quan