Giới thiệu tin: Lao động làm thuê ở người Ra-glai tỉnh Khánh Hòa: Thực trạng và tác động

Tóm tắt: Trên cơ sở kết quả điều tra xã hội học tộc người và tư liệu điền dã về người Ra-glai ở tỉnh Khánh Hòa, bài viết tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến lao động làm thuê của tộc người này dưới tác động của chính sách, của nền kinh tế thị trường và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Những vấn đề liên quan đến thực trạng lao động làm thuê, thu nhập, mức sống sẽ được làm rõ, qua đó, tìm hiểu nguyên nhân cũng như đánh giá tác động của loại hình sinh kế này đến đời sống kinh tế - xã hội của người Ra-glai trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Khánh Hòa; Lao động làm thuê; Người Ra-glai.

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3 (2022).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Email: tcptbvv@gmail.com – ĐT: 84-024-22423138

- Bộ phận Thư viện Viện

Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Nguồn: BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng
Tác giả: Trương Văn Cường, Đặng Minh Ngọc
Tags: Lao động , Làm thuê , Dân tộc Ra-glaii , Khánh Hòa
Tin liên quan