Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo: Địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững

“Địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững” là quá trình đưa các mục tiêu phát triển bền vững được quy định bởi các tổ chức quốc tế vào địa phương, để hỗ trợ đạt được sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường toàn diện một cách hiệu quả. Địa phương hóa đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được sự hài hòa giữa mục tiêu quốc gia và nguyện vọng cộng đồng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia đang gặp nhiều thách thức để đạt được sự phát triển bền vững, từ việc kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng cho tới bảo tồn di sản văn hóa. Địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững sẽ giúp tập trung nguồn lực và năng lực tại cấp địa phương, nâng cao ý thức và hợp tác giữa các cấp chính quyền và cộng đồng trong công cuộc phát triển bền vững.

Các bước đi trong việc địa phương hóa mục tiêu phát triển bền vững bao gồm việc xác định ưu tiên cụ thể tại từng địa phương, phối hợp giữa các cấp chính quyền và đưa ra giải pháp phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện địa phương. Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức và khả năng của người dân trong quá trình thực hiện các dự án phát triển bền vững là yếu tố không thể thiếu để tạo nên sự thành công của quá trình địa phương hóa.

Công cuộc địa phương hóa mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi sự chủ động của cộng đồng trong việc đưa ra ý kiến, đề xuất giải pháp và tham gia vào các hoạt động nhằm hỗ trợ quá trình phát triển. Các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân cũng cần hợp tác chặt chẽ để tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sáng tạo và tìm kiếm các giải pháp mới cho các vấn đề đặt ra.

Các dự án và hoạt động thực tiễn trong việc địa phương hóa mục tiêu phát triển bền vững có thể bao gồm việc khuyến khích tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường quản lý rác thải và nước thải, thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật cho người nông dân trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững, giáo dục và đào tạo kỹ năng cho người lao động trong ngành công nghiệp xanh.

Việc địa phương hóa mục tiêu phát triển bền vững còn mang lại lợi ích trong việc giảm bất bình đẳng, tăng cường dân chủ và xây dựng hệ thống pháp lý công bằng hơn. Địa phương hóa cũng tạo cơ hội cho người dân có thể trực tiếp đưa ra đề xuất, đánh giá hiệu quả và tham gia vào quyết định chính sách liên quan đến mình và địa phương.

Một số rào cản có thể gây ảnh hưởng đến việc địa phương hóa mục tiêu phát triển bền vững bao gồm sự thiếu hụt nguồn lực, khả năng chuyên môn và tinh thần chủ động của các địa phương trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững. Để giải quyết các rào cản này, cần phải đẩy mạnhđào tạo và truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia vào quá trình địa phương hóa và xây dựng mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật giữa các cấp chính quyền.

Hội thảo là nơi mà các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế liên quan đến phát triển bền vững cùng gặp gỡ, chia sẻ, thảo luận về các phát hiện, kết quả nghiên cứu khoa học và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, và bài học rút ra cho Việt Nam trong việc đo lường phát triển bền vững ở cấp địa phương. Hội thảo tập trung vào tất cả các khía cạnh, bao gồm kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế.

   Ban Tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời các nhà khoa học và những người làm thực tiễn viết bài và tham dự Hội thảo. Các bài viết có chất lượng gửi đến Ban tổ chức hội thảo sẽ được biên tập để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo và xuất bản với chỉ số ISBN.

Chương trình (dự kiến) các phiên hội thảo và các chủ đề mời viết bài như sau:

Phiên hội thảo 1: Khung khổ lý thuyết, phương pháp đo lường và kinh nghiệm quốc tế trong việc địa phương hóa các mục tiêu PTBV

Nội dung 1: Khung khổ lý thuyết, phương pháp đo lường và ứng dụng chỉ số phát triển bền vững cấp địa phương

 • Khung khổ lý thuyết/cách tiếp cận phát triển bền vững và đo lường phát triển bền vững.
 • Các công cụ và phương pháp đo lường phát triển bền vững cấp địa phương trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế.
 • Các chỉ tiêu phát triển bền vững cấp địa phương và vai trò của chúng trong hoạch định chính sách.
 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và những đột phá trong việc đo lường và ứng dụng chỉ số phát triển bền vững cấp địa phương.

Nội dung 2: Kinh nghiệm quốc tế trong việc địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững

 • Kinh nghiệm của các quốc gia trong việc lựa chọn và thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững địa phương.
 • Vai trò của các bên liên quan trong quá trình địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững.
 • Sự kết hợp giữa chính sách kinh tế, xã hội và môi trường trong việc thúc đẩy phát triển bền vững ở địa phương.

Phiên hội thảo 2: Vai trò của các bên liên quan trong thúc đẩy PTBV và thực tiễn PTBV cấp địa phương ở Việt Nam

Nội dung 3: Thực tiễn thực hiện mục tiêu PTBV ở các tỉnh/thành phố ở Việt Nam

 • Thực tiễn triển khai, theo dõi, giám sát thực hiện các mục tiêu PTBV ở các địa phương
 • Thực trạng kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của các địa phương (tỉnh/thành phố cụ thể hoặc một số tỉnh/thành)

Nội dung 4: Hợp tác giữa các bên liên quan trong việc thúc đẩy phát triển bền vững địa phương

 • Những mô hình hợp tác thành công giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, và cộng đồng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
 • Vai trò của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ trong việc hỗ trợ phát triển bền vững địa phương.
 • Các kênh thông tin và trao đổi kiến thức về phát triển bền vững địa phương giữa các bên liên quan.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo dự kiến như sau:

 • Thời gian nhận đăng ký chủ đề bài viết: trước 15/7/2023.
 • Thời gian nhận báo cáo toàn văn bài tham luận: trước 15/08/2023.
 • Hội thảo dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2023 tại Hà Nội.

Kính mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý vị.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

 


Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Tin liên quan